எதிர்ச்சொல் எழுதுக

வறுமை X வளமை
நேர் X எதிர்
 
இந்தியா
பொருளாதாரம்
பொது அறிவியல்
புவியியல்