பொதுத்தமிழ் வினா விடைகள்

இலக்கணம்

பொருத்தமான பொருளைத் தேர்வு செய்தல்
குறிப்புகள்
வினா விடைகள்
பொருத்துக வினா விடைகள்
புகழ் பெற்ற நூல் நூலாசிரியர்
குறிப்புகள்
வினா விடைகள்
பொருத்துக வினா விடைகள்
அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் சான்றோர்கள்
குறிப்புகள்
வினா விடைகள்
பொருத்துக வினா விடைகள்
அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் நூல்கள்
குறிப்புகள்
வினா விடைகள்
பொருத்துக வினா விடைகள்
பிரித்து எழுதுக
வினா விடைகள்
எதிர்ச்சொல்லை எடுத்தெழுதுதல்
தமிழ் எதிர்ச்சொல் பட்டியல்
வினா விடைகள்
சிறப்பு வினா விடைகள்
பொருந்தாச் சொல்லைக் கண்டறிதல்
வினா விடைகள்
சந்திப்பிழையை நீக்குதல்
வினா விடைகள்
ஒருமை பன்மை பிழைகளை நீக்குதல்
வினா விடைகள்
மரபுப் பிழைகள் மற்றும் வழுஉச் சொற்களை நீக்குதல்
வினா விடைகள்
பிறமொழிச் சொற்களை நீக்குதல்
வினா விடைகள்
ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச் சொல்லை அறிதல்
வினா விடைகள்
ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியான பொருளையறிதல்
வினா விடைகள்
ஓரெழுத்து ஒரு மொழிக்குரிய பொருளை கண்டறிதல்
வினா விடைகள்
வேர்ச்சொல்லைத் தேர்வு செய்தல்
வினா விடைகள்
வேர்ச்சொல்லைக் கொண்டு – வினைமுற்று, வினையெச்சம், வினையாலணையும் பெயர், தொழிற்பெயர் ஆகியவற்றைக் கண்டறிதல்
வினா விடைகள்
அகர வரிசைப்படி சொற்களைச் சீர் செய்தல்
வினா விடைகள்
பெயர்ச்சொல்லின் வகையறிதல்
வினா விடைகள்
இலக்கணக் குறிப்பறிதல் / புணர்ச்சி விதிகள் கண்டறிதல்
வினா விடைகள்
விடைக்கேற்ற வினாவைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
வினா விடைகள்
தன்வினை, பிறவினை, செய்வினை, செயப்பாட்டுவினை வாக்கியங்களைக் கண்டெழுதுதல்
வினா விடைகள்
உவமையால் விளக்கப்பெறும் பொருத்தமான பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
வினா விடைகள்
எதுகை, மோனை, இயைபு இவற்றுள் ஏதேனும் ஓன்றைத் தேர்ந்தெழுதுதல்
வினா விடைகள்
இந்தியா
பொருளாதாரம்
பொது அறிவியல்
புவியியல்