ஒருமை பன்மை பிழைகளை நீக்குதல் - வினா விடைகள்

1. ஒருமை பன்மை பிழையற்ற தொடர் எது?
A. நாங்கள் நூலகத்திற்குச் சென்றேன்
B. நான் நூலகத்திற்குச் சென்றோம்
C. நாங்கள் நூலகத்திற்குச் சென்றோம்
D. மேற்கூறிய எதுவும் இல்லை
Answer
C. நாங்கள் நூலகத்திற்குச் சென்றோம்
2. ஒருமை பன்மை பிழையற்ற தொடர் எது?
A. இராணுவ வீரர்கள் நாட்டிற்குத் தன்னுயிரை ஈந்தார்
B. இராணுவ வீரர் நாட்டிற்குத் தன்னுயிரை ஈந்தனர்
C. இராணுவ வீரர்கள் நாட்டிற்குத் தன்னுயிரை ஈந்தனர்
D. மேற்கூறிய எதுவுமில்லை
Answer
C. இராணுவ வீரர்கள் நாட்டிற்குத் தன்னுயிரை ஈந்தனர்>
3. ஒருமை பன்மை பிழையற்ற தொடர் எது?
A. கண்ணகி சிலம்பை உடைத்தாள்
B. கண்ணகி சிலம்பை உடைத்தார்கள்
C. கண்ணகி சிலம்பை உடைத்தன
D. கண்ணகி சிலம்பை உடைத்தனர்
Answer
A. கண்ணகி சிலம்பை உடைத்தாள்
4. ஒருமை பன்மை பிழையற்ற தொடர் எது?
A. அவர்கள் சான்றோர்கள் அல்ல
B. அவர்கள் சான்றோர்கள் அன்று
C. அவர்கள் சான்றோர்கள் அல்லர்
D. அவர்கள் சான்றோர்கள் அல்லன்
Answer
C. அவர்கள் சான்றோர்கள் அல்லர்
5. ஒருமை பன்மை பிழையற்ற தொடர் எது?
A. மலர் மலர்ந்து மணம் பரப்பின
B. மலர்கள் மலர்ந்து மணம் பரப்பியது
C. மலர்கள் மலர்ந்து மணம் பரப்பின
D. மேற்கூறிய ஏதுவுமில்லை
Answer
C. மலர்கள் மலர்ந்து மணம் பரப்பின
6. ஒருமை பன்மை பிழையற்ற தொடர் எது?
A. கடற்கரையில் அலை மோதுகின்றது
B. கடற்கரையில் அலைகள் மோதுகின்றது
C. கடற்கரையில் அலை மோதுகின்றது
D. மேற்கூறிய எதுவுமில்லை
Answer
A. கடற்கரையில் அலை மோதுகின்றது
7. ஒருமை பன்மை பிழையற்ற தொடர் எது?
A. மாடு பயிரை மேய்ந்தன
B. மாடுகள் பயிரை மேய்ந்தது
C. மாடுகள் பயிரை மேய்ந்தன
D. மாடு மேய்ந்தன பயிரை
Answer
C. மாடுகள் பயிரை மேய்ந்தன
8. ஒருமை பன்மை பிழையற்ற தொடர் எது?
A. அவை இங்கே உள்ளது
B. அவை இங்கே உள்ளன
C. அது இங்கே உள்ளன
D. அது இங்கே உள்ளவை
Answer
B. அவை இங்கே உள்ளன
9. ஒருமை பன்மை பிழையற்ற தொடர் எது?
A. அவன் கவிஞன் அல்ல
B. அவன் கவிஞன் அன்று
C. அவன் கவிஞன் அல்லன்
D. கவிஞன் அல்ல அவன்
Answer
C. அவன் கவிஞன் அல்லன்
10. ஒருமை பன்மை பிழையற்ற தொடர் எது?
A. பஞ்சபாணடவர்கள் ஐவருமே சிறந்தவன்
B. பஞ்சபாண்வர்கள் ஐவருமே சிறந்தவர்கள்
C. பஞ்சபாண்டவர் ஐவருமே சிறந்தவன்
D. மேற்கூறிய ஏதுவுமில்லை
Answer
B. பஞ்சபாண்வர்கள் ஐவருமே சிறந்தவர்கள்
11. ஒருமை பன்மை பிழையற்ற தொடர் எது?
A. உன் வீடு எங்கே உள்ளன?
B. உன் வீடுகள் எங்கே உள்ளன?
C. உன் வீடுகள் எங்கே உள்ளது?
D. மேற்கூறிய எதுவுமில்லை
Answer
B. உன் வீடுகள் எங்கே உள்ளன?
12. ஒருமை பன்மை பிழையற்ற தொடர் எது?
A. நல்லவைகளும் கெட்டவைகளும் உலகில் உண்டு
B. நல்லவைகளும் கெட்டதும் உலகங்களில் உண்டு
C. நல்லதும் கெட்டவைகளும் உலகத்தில் உண்டு
D. நல்லவைகளும் கெட்டவைகளும் உலகத்தில் உள்ளன
Answer
D. நல்லவைகளும் கெட்டவைகளும் உலகத்தில் உள்ளன
13. ஒருமை பன்மை பிழையற்ற தொடர் எது?
A. புலி வந்ததால் எருதுகள் ஓடியது
B. புலி வந்தன எருதுகள் ஓடின
C. புலி வந்தது எருதுகள் ஓடின
D. புலி வந்ததும் எருதுகள் ஓடியது
Answer
C. புலி வந்தது எருதுகள் ஓடின
இந்தியா
பொருளாதாரம்
பொது அறிவியல்
புவியியல்