ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் வினா விடை

1. இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் பொழுது எந்த நாட்டைச் சார்ந்த வல்லுநர் குழு வல்லுநர் குழு வழங்கிய பரிந்துரையின் அடிப்படையில் "தொழிற் பேட்டைகள்" உருவாக்கப்பட்டது?
A. ரஷ்யா
B. தென்கொரியா
C. ஜப்பான்
D. அமெரிக்கா
Answer
C. ஜப்பான்
2. இந்தியாவில் பசுமை புரட்சி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?
A. முதலாவது திட்டத்தின் போது
B. இரண்டாவது திட்டத்தின் போது
C. மூன்றாவது திட்டத்தின் போது
D. வருடாந்திர திட்டத்தின் (Annual Plan) போது
Answer
D. வருடாந்திர திட்டத்தின் (Annual Plan) போது
3. கீழ்க்கண்டவற்றுள் தேசிய மேம்பாட்டுக் குழு அமைப்பதற்கு பரிதுரை செய்தது எது?
A. திட்டக்குழு
B. முதலாவது ஐந்தாண்டுத்திட்டம்
C. சமுதாய மேம்பாட்டுக் குழு
D. இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத்திட்டம்
Answer
B. முதலாவது ஐந்தாண்டுத்திட்டம்
4. பொருத்துக
பட்டியல் I பட்டியல் II
a. 11 வது பிரதமர் 1. வாஜ்பாய்
b. பொக்ரான் அணு ஆயுத சோதனை 2. தேவகவுடா
c. பி.சி.மகாலாநோபிஸ் 3. இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத்திட்டம்
d. அசோக் மேத்தா 4. நான்காவது ஐந்தாண்டுத்திட்டம்
 
(a)
(b)
(c)
(d)
A)
1
2
3
4
B)
3
2
1
4
C)
2
1
3
4
D)
4
3
2
1
Answer
C) 2 1 3 4  
5. கரீபீ ஹட்டோ எந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்துடன் தொடர்புடையது
A. முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டம்
B. இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்
C. மூன்றாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்
D. ஐந்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்
Answer
D. ஐந்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம்
6. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சரியாக பொருந்தியுள்ளது?
A. முதல் திட்டம் – 1952 - 1957
B. ஆறாவது திட்டம் – 1981 - 1986
C. மூன்றாவது திட்டம் – 1964 - 1969
D. எட்டாவது திட்டம் – 1992 - 1997
Answer
D. எட்டாவது திட்டம் – 1992 - 1997
7. பொருத்துக
பட்டியல் I பட்டியல் II
a. முதலாவது திட்டம் 1. சமூக நீதியுடனான வளர்ச்சி
b. மூன்றாவது திட்டம் 2. நிலைத்த மற்றும் இணைந்த வளர்ச்சி
c. ஐந்தாவது திட்டம் 3. சுய சார்பு மற்றும் சுய வளர்ச்சி பொருளாதாரம்
d. பன்னிரெண்டாம் திட்டம் 4. வேளாண்மை, நீர்பாசனம் மற்றும் மின் திட்டங்கள்
 
(a)
(b)
(c)
(d)
A)
2
4
3
1
B)
2
3
4
1
C)
4
3
1
2
D)
1
3
2
1
Answer
C) 4 3 1 2  
8. பின் வருபவற்றுள் யார் ஐந்தாண்டு திட்டங்களை இறுதியாக அங்கீகரிக்க முடியும்?
A. பாராளுமன்றம்
B. திட்டக்குழு
C. நிதிக்குழு
D. தேசிய வளர்சி குழு
Answer
D. தேசிய வளர்சி குழு
7. பொருத்துக
பட்டியல் I பட்டியல் II
a. முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 1. மஹலநோபிஸ்
b. இரண்டாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 2. டி.டி.தார்
c. ஐந்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 3. தன்னிறைவு அடைதல்
d. மூன்றாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 4. ஹரார்டு - டோமர் மாதிரித்திட்டம்
 
(a)
(b)
(c)
(d)
A)
1
2
3
4
B)
4
3
2
1
C)
4
1
2
3
D)
2
1
4
3
Answer
C) 4 1 2 3  
9.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
இந்தியா
பொருளாதாரம்
பொது அறிவியல்
புவியியல்