பொருளாதார கோட்பாடுகள் வினா விடைகள்

1. பொதுவாக கணக்கிடப்படும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியுடன் வளர்ச்சியின் சுற்றுச்சூழல் விளைவுகள் சேர்க்கப்பட்டு கணக்கிடப்படும் பொருளாதார வளர்ச்சியின் குறியீடு யாது?
A. இயற்கையான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
B. பசுமை மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
C. பருவநிலை மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
D. நீடித்த மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
Answer
B. பசுமை மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
2. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மொத்த விளிக் குறியீட்டின் கணக்கெடுப்பில் சேர்க்கப்படாத பொருள் யாது?
A. உணவுப் பொருட்கள்
B. மரப் பொருட்கள்
C. கல்வி
D. மின்சாரம்
Answer
C. கல்வி
3. SEBI எனும் இந்திய பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியத்திற்கு எப்போது சட்ட ரீதியான அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டது?
A. 1988
B. 1990
C. 1992
D. 1994
Answer
C. 1992
4. Gild Edged Market எனப்படும் பொன் வெந்த சந்தை எதனைக் குறிக்கும்?
A. அரசாங்க பத்திரங்கள் சந்தை
B. தொழில்துறை பத்திரங்கள் சந்தை
C. புதிய வெளியீட்டு சந்தை
D. பழைய வெளியீட்டு சந்தை
Answer
A. அரசாங்க பத்திரங்கள் சந்தை
5. கீழ்க்கண்டவற்றுள் வரி அல்லாத வருவாய் எது?
A. சுங்க வரிகள்
B. கலால் வரிகள்
C. சரக்கு மற்றும் சேவை வரி
D. நாணயம் அச்சிடுதல்
Answer
D. நாணயம் அச்சிடுதல்
6. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது மூலதன வரவு சீட்டு பிரிவின் கீழ் அடங்காது?
A. சிறு சேமிப்பு திட்டம்
B. முதலீட்டு நிதி
C. மானிய உதவி பங்களிப்புகள்
D. பலதரப்பு கடன்கள்
Answer
C. மானிய உதவி பங்களிப்புகள்
7. இந்தியாவில் தேசிய வருமானத்தை கணக்கீடு செய்யும் அமைப்பு எது?
A. வருமானவரித் துறை
B. மத்திய நிதி அமைச்சகம்
C. நிதி ஆயோக்
D. மத்திய புள்ளியல் அமைப்பு
Answer
D. மத்திய புள்ளியல் அமைப்பு
8. இந்தியாவில் நாட்டு வருமானத்தை அறிவியல் முறையில் முதன் முதலாக மதிப்பிட்டவர் யார்?
A. தாதாபாய் நௌரோஜி
B. வி.கே.ஆர்.வி.ராவ்
C. ரகுராம் ராஜன்
D. கே.சந்தானம்
Answer
B. வி.கே.ஆர்.வி.ராவ்
9. நிகர நாட்டு உற்பத்தி தொடர்பான சரியான கூற்றைக் கண்டறிக?
A. நிகர நாட்டு உற்பத்தி (NNP) = மொத்த நாட்டு உற்பத்தி (GNP) – தேய்மானம்
B. நிகர நாட்டு உற்பத்தி (NNP) = மொத்த நாட்டு உற்பத்தி (GNP) + தேய்மானம்
C. நிகர நாட்டு உற்பத்தி (NNP) = மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) – தேய்மானம்
D. நிகர நாட்டு உற்பத்தி (NNP) = மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) + தேய்மானம்
Answer
A. நிகர நாட்டு உற்பத்தி (NNP) = மொத்த நாட்டு உற்பத்தி (GNP) – தேய்மானம்
10. இந்தய மக்கள் குடிபெயர்வதர்க்கான முதன்மைக் காரணம் யாது?
A. வேலைவாய்ப்பு
B. திருமணம்
C. கல்வி
D. தொழில்
Answer
A. வேலைவாய்ப்பு
11. பின்வருவனவருள் எது நாட்டின் உண்மையான உற்பத்தியை அளவிடுகிறது?
A. தலா வருமானம்
B. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
C. மொத்த நாட்டு உற்பத்தி
D. எதுவுமில்லை
Answer
D. எதுவுமில்லை
12.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
13.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
14.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
15.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
16.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
17.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
18.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
19.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
20.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
21.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
22.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
23.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
24.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
25.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
26.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
27.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
28.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
29.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
30.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
31.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
32.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
33.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
34.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
35.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
36.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
37.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
38.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
39.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
40.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
41.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
42.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
43.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
44.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
45.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
46.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
47.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
48.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
49.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
50.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
51.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
52.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
53.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
54.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
55.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
56.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
57.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
58.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
59.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
60.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
61.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
62.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
63.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
64.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
65.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
66.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
67.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
68.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
69.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
70.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
71.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
72.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
73.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
74.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
75.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
76.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
77.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
78.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
79.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
80.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
81.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
82.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
83.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
84.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
85.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
86.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
87.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
88.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
89.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
90.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
91.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
92.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
93.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
94.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
95.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
96.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
97.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
98.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
99.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
100.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
இந்தியா
பொருளாதாரம்
பொது அறிவியல்
புவியியல்