பொது அறிவு வினா விடை

இந்தியா

இந்தியா தொடர்பான அனைத்து பொது அறிவு தலைப்புகளிலும் வினா விடைகள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன
இந்தியா
இந்திய வரலாறு
இடைக்கால இந்திய வரலாறு
இந்திய போர்கள்
இந்திய தேசிய இயக்கம்
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
இந்தியத் தலைமை ஆளுநர்கள்
இந்தியாவின் சமூக சீர்திருத்தவாதிகள்
இந்திய அரசியலமைப்பு
இந்திய ரயில்வே
இந்திய ஆணையங்கள்
இந்தியாவில் கல்வி வளர்ச்சி
விருதுகள்
பத்திரிகைகள்

பொருளாதாரம்

பொருளாதார கோட்பாடுகள்
இந்திய பொருளாதாரம்
ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள்
அந்நிய செலவாணி
சமூக பொருளாதார திட்டங்கள்
பணவீக்கம்
பசுமை புரட்சி
வங்கிகள்

புவியியல்

புவியியல்
துறைமுகங்கள்
ஏரிகள்
நதிகள்
மலைகள்
அணைகள்
பருவகாற்று
மண்
காடுகள்
கடல்கள்
சரணாலயம்
தேசிய பூங்கா
விலங்குகள்

தமிழ்நாடு

தமிழ்நாடு
தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம்
தமிழக மாவட்டங்கள்
தமிழக வரலாறு
இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் தமிழர்களின் பங்கு

பொது அறிவியல்

தாவரவியல்
விலங்கியல்
வேதியியல்
இயற்பியல்
வானியல்
சுற்றுப்புற சூழல் அறிவியல்
மனித உடல்

மற்றவைகள்

முக்கிய தினங்கள்

தமிழ்நாடு

தமிழக நகரங்களும் சிறப்பு பெயர்களும்
தமிழகத்தின் முதன்மைகள்
தமிழகத்தின் பழமையான நூலகங்கள்

இந்தியா

இந்தியா
இந்தியாவின் உச்சங்கள்
இந்தியாவின் முதன்மை நபர்கள்
இந்தியாவின் முக்கிய அணைகள்
இந்தியாவின் ஆராய்சி நிலையங்கள்
சிந்து சமவெளி நாகரிகம்
தண்டி யாத்திரை

உலகம்

உலக பொது அறிவு வினா விடை
முக்கிய எல்லை கோடுகள்
உலகின் உச்சங்கள்
உலகின் முதன்மை நபர்கள்
உலகின் நாடுகள், நகரங்கள் சிறப்பு பெயர்கள்
சர்வதேச முக்கிய நிறுவனங்கள்
அணிசேரா இயக்கம்

பொருளாதாரம்

வேளாண்மை மற்றும் தொழில் துறை புரட்சிகள்

ஐக்கிய நாடுகள் சபை

ஐக்கிய நாடுகள் சபை வினா விடைகள்
ஐக்கிய நாடுகள் சபை (U.N.O) குறிப்புகள்
ஐ.நா.சபை அறிவித்த முக்கிய ஆண்டுகள்
இந்தியா
பொருளாதாரம்
பொது அறிவியல்
புவியியல்