பிரித்து எழுதுக

1. ஒட்டலரிது - பிரித்து எழுதுக
A. ஒட்ட + அரிது
B. ஒட்டு + அரிது
C. ஒட்டல் + அரிது
D. ஒட்டல் + இரிதுக
Answer
C. ஒட்டல் + அரிதுக
2. பிரித்து எழுதுக - தீந்தேன்
A. தீ + தேன்
B. தீந் + தேன்
C. தீமை + தேன்
D. தீம் + தேன்
Answer
D. தீம் + தேன்
3. மணியரசு - பிரித்து எழுதுக
A. மணியில் + அரசு
B. மணி + அரசு
C. மணியின் + அரசு
D. மணிக்கு + அரசு
Answer
B. மணி + அரசு
4. பேரானந்தம் - பிரித்து எழுதுக
A. பெருமை + ஆனந்தம்
B. பேர் + ஆனந்தம்
C. பெரிய + ஆனந்தம்
D. பெரு + ஆனந்தம்
Answer
A. பெருமை + ஆனந்தம்
5. மற்றோர் - பிரித்து எழுதுக
A. மற்று + ஓர்
B. மறு + ஓர்
C. மறுமை + ஓர்
D. மறு + ஒன்று
Answer
A. மற்று + ஓர்
6. வாழி - பிரித்து எழுதுக
A. வா + ழி
B. வாழ் + ழி
C. வாழ் + இ
D. வா + ழ் + இ
Answer
B. வாழ் + ழி
7. வன்றனி - பிரித்து எழுதுக
A. வன் + தனி
B. வல் + தனி
C. வன்மை + தனி
D. வன் + றனி
Answer
C. வன்மை + தனி
8. பொறியியல் - பிரித்து எழுதுக
A. பொறி + இயல்
B. பொ + அறிவியல்
C. பொறி + இயல்
D. பொது + இயல்
Answer
C. பொறி + இயல்
9. இரட்ட - பிரித்து எழுதுக
A. இ + அரட்ட
B. இரட்டு + அ
C. இரட் + அ
D. இரட் + ட
Answer
B. இரட்டு + அ
10. எய்தி - பிரித்து எழுதுக
A. எய் + தி
B. எய்து + தி
C. எய் + த் + இ
D. எய்து + இ
Answer
D. எய்து + இ
11. முட்டீது - பிரித்து எழுதுக
A. முட் + தீது
B. முள் + தீது
C. முட் + டீது
D. முள் + டீது
Answer
D.
12. வீற்றிருக்கை - பிரித்து எழுதுக
A. வீல் + திருக்கை
B. வீற்று + திருக்கை
C. வீற்று + இருக்கை
D. வீற் + றிக்கை
Answer
C. வீற்று + இருக்கை
13. தெங்கம் பழம் - பிரித்து எழுதுக
A. தெங்கு + பழம்
B. தேங்காய் + பழம்
C. தெங்கம் + பழம்
D. தெங்கு + அம் + பழம்
Answer
D. தெங்கு + அம் + பழம்
14. உண்ணிகழ் - பிரித்து எழுதுக
A. உண் + நிகழ்
B. உள் + நிகழ்
C. உண் + ணிகழ்
D. உண்ணு + நிகழ்
Answer
B. உள் + நிகழ்
15. விடல் - பிரித்து எழுதுக
A. விட + ல்
B. விடு + அல்
C. விட் + அல்
D. வி + டல்
Answer
D. வி + டல்
16. அறைதல் - பிரித்து எழுதுக
A. அ + றைதல்
B. அ + இறைதல்
C. அறை + தல்
D. அறைது + அல்
Answer
C. அறை + தல்
17. அஃறிணை - பிரித்து எழுதுக
A. அஃது + திணை
B. அல் + திணை
C. அன்று + இணை
D. அ + திணை
Answer
B. அல் + திணை
18. ஓரிடம் - பிரித்து எழுதுக
A. ஓன்று + இடம்
B. ஓர் + இடம்
C. ஓருமை + இடம்
D. ஒரு + இடம்
Answer
C. ஓருமை + இடம்
19. தெண்ணீர் - பிரித்து எழுதுக
A. தெண் + ணீர்
B. தெண் + நீர்
C. தெள் + நீர்
D. தெண்மை + நீர்
Answer
D. தெண்மை + நீர்
20. ஆடரவம் - பிரித்து எழுதுக
A. ஆடு + அரவம்
B. ஆட + அரவம்
C. ஆடவர் + அரவம்
D. ஆடு + ரவம்
Answer
A. ஆடு + அரவம்
21. - பிரித்து எழுதுக
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
இந்தியா
பொருளாதாரம்
பொது அறிவியல்
புவியியல்