பெயர்ச்சொல்லின் வகையறிதல் வினா விடைகள்

1. மலர் என்பது
A. சினைப்பெயர்
B. பொருட்பெயர்
C. இடப்பெயர்
D. பண்புப்பெயர்
Answer
A. சினைப்பெயர்
2. 'கிளை முறிந்த்தது' எனும் பெயர்ச்சொல்லின் வகையறிந்து எழுதுக
A. இடவாகு பெயர்
B. பொருட்பெயர்
C. காலப்பெயர்
D. சினைப்பெயர்
Answer
D. சினைப்பெயர்
3. ஆட்டம் என்பது
A. இடப்பெயர்
B. தொழிற்பெயர்
C. குணப்பெயர்
D. காலப்பெயர்
Answer
B. தொழிற்பெயர்
4. 'கம்பரை படிக்கிறேன்' என்பது
A. கருவியாகுபெயர்
B. கருத்தாவாகு பெயர்
C. சொல்லாகு பெயர்
D. உவமையாகு பெயர்
Answer
B. கருத்தாவாகு பெயர்
5. கீழ்க்கண்டவற்றில் சினைப்பெயர் அல்லாதது எது?
A. கிளை
B. கொடி
C. தண்டு
D. கனி
Answer
B. கொடி
6. 'சித்திரை வந்தாள்' என்பது
A. சினையாகு பெயர்
B. காலவாகு பெயர்
C. தொழிலாகு பெயர்
D. இடவாகு பெயர்
Answer
B. காலவாகு பெயர்
7. பெயர்ச்சொல்லின் வகையை அறிக – 'மதுரை'
A. சினைப்பெயர்
B. பொருட்பெயர்
C. குணப்பெயர்
D. இடப்பெயர்
Answer
D. இடப்பெயர்
12. பொருத்துக
A. இனிமை 1. காலப்பெயர்
B. பூ 2. பொருட்பெயர்
C. புத்தகம் 3. சினைப்பெயர்
D. நாள் 4. பண்புப்பெயர்
a
b
c
d
A.
4
3
2
1
B.
3
2
1
4
C.
2
1
4
3
D.
1
4
3
2
Answer
A. 4 3 2 1
9. பெயர்ச்சொல்லின் வகையைத் தேர்க - 'தோள்'
A. தொழிற்பெயர்
B. சினைப்பெயர்
C. காலப்பெயர்
D. பொருட்பெயர்
Answer
B. சினைப்பெயர்
10. 'வறுவல் தின்றான்' என்பது
A. முதலாகு பெயர்
B. இடவாகு பெயர்
C. காலவாகு பெயர்
D. தொழிலாகு பெயர்
Answer
D. தொழிலாகு பெயர்
11. செம்மை என்பது
A. பொருட்பெயர்
B. குணப்பெயர்
C. தொழிற்பெயர்
D. ஆகுபெயர்
Answer
B. குணப்பெயர்
12. தலை, கண், காத்து, பூ, நார் - இவற்றின் பெயர்ச்சொல்லை அறிக
A. இடவாகு பெயர்
B. காலவாகு பெயர்
C. சினைப்பெயர்
D. இடப்பெயர்
Answer
C. சினைப்பெயர்
13. பொருந்தா இணையைத் தேர்க
A. வைகறை – காலப்பெயர்
B. சூரியன் – பொருட்பெயர்
C. நீளம் – குணப்பெயர்
D. கெடுதல் – பண்புப்பெயர்
Answer
D. கெடுதல் – பண்புப்பெயர்
குறிப்பு : கெடுதல் – தொழிற்பெயர்
14. "ஈனல்" பெயர்சொல்லின் வகையரிதல்
A. பண்புப்பெயர்
B. காலப்பெயர்
C. தொழிற்பெயர்
D. சினைப்பெயர்
Answer
C. தொழிற்பெயர்
15. திருச்சி - பெயர்ச்சொல்லின் வகையறிக
A. பொருட்பெயர்
B. இடப்பெயர்
C. காலப்பெயர்
D. குணப்பெயர்
Answer
B. இடப்பெயர்
16. காலை - பெயர்ச்சொல்லின் வகையறிக
A. பொருட்பெயர்
B. இடப்பெயர்
C. காலப்பெயர்
D. குணப்பெயர்
Answer
C. காலப்பெயர்
17. ஓடுதல் - பெயர்ச்சொல்லின் வகையறிக
A. பொருட்பெயர்
B. இடப்பெயர்
C. காலப்பெயர்
D. தொழிற்பெயர்
Answer
D. தொழிற்பெயர்
18. பெயர்சொல்லின் வகையறிதல்: 'வெற்றிலை நட்டான்' என்ன ஆகு பெயர்?
A. தொழிலாகு பெயர்
B. இடவாகு பெயர்
C. முதாலாகு பெயர்
D. சினையாகு பெயர்
Answer
D. சினையாகு பெயர்
19. பெயர்சொல்லின் வகையறிதல்: 'நீ வருவாய்' என்பது
A. முன்னிலை ஒருமை பெயர்
B. முன்னிலை பன்மை பெயர்
C. தன்மை ஒருமைப் பெயர்
D. தன்மை பன்மைப் பெயர்
Answer
A. முன்னிலை ஒருமை பெயர்
20. 'ஈனல்' பெயர்ச்சொல்லின் வகையறிக
A. பண்புப்பெயர்
B. காலப் பெயர்
C. தொழிற் பெயர்
D. சினைப் பெயர்
Answer
C. தொழிற் பெயர்
21. 'திண்மை' என்பது
A. பண்புப்பெயர்
B. காலப்பெயர்
C. பொருட்பெயர்
D. பண்பாகுபெயர்
Answer
A. பண்புப்பெயர்
22.
A.
B.
C.
D.
Answer
23.
A.
B.
C.
D.
Answer
24.
A.
B.
C.
D.
Answer
25.
A.
B.
C.
D.
Answer
26.
A.
B.
C.
D.
Answer
27.
A.
B.
C.
D.
Answer
28.
A.
B.
C.
D.
Answer
29.
A.
B.
C.
D.
Answer
30.
A.
B.
C.
D.
Answer
31.
A.
B.
C.
D.
Answer
32.
A.
B.
C.
D.
Answer
33.
A.
B.
C.
D.
Answer
34.
A.
B.
C.
D.
Answer
35.
A.
B.
C.
D.
Answer
36.
A.
B.
C.
D.
Answer
37.
A.
B.
C.
D.
Answer
38.
A.
B.
C.
D.
Answer
39.
A.
B.
C.
D.
Answer
40.
A.
B.
C.
D.
Answer
41.
A.
B.
C.
D.
Answer
42.
A.
B.
C.
D.
Answer
43.
A.
B.
C.
D.
Answer
44.
A.
B.
C.
D.
Answer
45.
A.
B.
C.
D.
Answer
46.
A.
B.
C.
D.
Answer
47.
A.
B.
C.
D.
Answer
48.
A.
B.
C.
D.
Answer
49.
A.
B.
C.
D.
Answer
50.
A.
B.
C.
D.
Answer
---->