காடுகள் வினா விடைகள்

1. எந்த வருடம் காடுகளை பாதுகாக்க, முதல் தேசிய வனக்கொள்கை உருவாக்கப்பட்டது?
A. 1894
B. 1896
C. 1898
D. 1892
Answer
A. 1894
2. தவறாக பொருந்தியுள்ள இணையைக் கண்டறிக
A. வெப்ப மண்டல பசுமை மாறாகாடுகள் – நீலகிரி மற்றும் ஆனைமலை
B. வெப்பமண்டல இலையுதிர் காடுகள் – மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் மேற்குசரிவு
C. மாங்ரோவ் காடுகள் – கோடியக்கரை
D. நீலகிரி – பரப்பளவில் அதிக சதவீத காடுகளைக் கொண்டுள்ள்ளது
Answer
B. வெப்பமண்டல இலையுதிர் காடுகள் – மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் மேற்குசரிவு
3. 70 செ.மீ. முதல் 200 செ.மீ. வரை ஆண்டு சராசரி மழை பெறும் பகுதிகளில் எந்த வகை காடுகள் காணபடுகின்றன?
A. வெப்ப மண்டல பசுமை மாறாக் காடுகள்
B. வெப்ப மண்டல பருவ காற்று காடுகள்
C. குறுங்காடு மற்றும் முட்புதர்காடுகள்
D. மழைக்காடுகள்
Answer
B. வெப்ப மண்டல பருவ காற்று காடுகள்
4. தவறாக பொருந்தியுள்ள இணையைக் கண்டறிக.
  (காடுகள்) (காணப்படும் இடம்)
A. வெப்ப மண்டல பசுமை மாறக் காடுகள் அந்தமான் மற்றும் நிகோபார்
B. வெப்ப மண்டல பருவகாற்று காடுகள் வட மேற்கு மாநிலங்கள்
C. மாங்ரோவ் காடுகள் சுந்தரவனம்
D. ஊசியிலைக் காடுகள் வடகிழக்கு இந்தியா
Answer
B. வெப்ப மண்டல பருவகாற்று காடுகள் – வட மேற்கு மாநிலங்கள்
5. சாத்புரா மற்றும் மைக்காலா மலைத் தொடர்களில் காணப்படும் காடுகள்
A. சோலாஸ் காடுகள்
B. ஊசியிலைக் காடுகள்
C. ஆல்பைன் தாவரங்கள்
D. குறுங்காடு மற்றும் முட்புதர் காடுகள்
Answer
A. சோலாஸ் காடுகள்
6. பின் வருபவைகளில் எது பருவமழைக் காடுகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது?
A. வெப்ப மண்டல பசுமை மாறாக் காடுகள்
B. வெப்ப மண்டல இலையுதிர் காடுகள்
C. முட்புதர் காடுகள்
D. சதுப்புநிலக் காடுகள்
Answer
B. வெப்ப மண்டல இலையுதிர் காடுகள்
7. தமிழ்நாட்டின் சதுப்பு நிலக் காடுகள் காணப்படும் இடம்
A. கோயம்பத்தூர்
B. தஞ்சாவூர்
C. புதுக்கோட்டை
D. வேதாரண்யம்
Answer
D. வேதாரண்யம்
8.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
9.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
10.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
11.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
12.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
13.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
14.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
15.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
16.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
17.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
18.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
19.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
20.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
21.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
22.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
23.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
24.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
25.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
26.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
27.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
28.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
29.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
30.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
31.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
32.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
33.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
34.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
35.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
36.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
37.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
38.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
39.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
40.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
41.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
42.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
43.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
44.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
45.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
46.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
47.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
48.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
49.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
50.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
51.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
52.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
53.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
54.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
55.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
56.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
57.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
58.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
59.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
60.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
61.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
62.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
63.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
64.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
65.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
66.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
67.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
68.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
69.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
70.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
71.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
72.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
73.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
74.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
75.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
76.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
77.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
78.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
79.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
80.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
81.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
82.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
83.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
84.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
85.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
86.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
87.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
88.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
89.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
90.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
91.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
92.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
93.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
94.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
95.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
96.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
97.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
98.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
99.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
100.
A.
B.
C.
D.
Answer
D.
இந்தியா
பொருளாதாரம்
பொது அறிவியல்
புவியியல்